ArtykułyOglądając mapę bitew i potyczek stoczonych na zachodnich obszarach Białorusi w czasie powstania styczniowego możemy się przekonać, że ich gęstość nie była mniejsza niż na terenie Królestwa Polskiego. W leżącym tam Grodnie obradowały sejmy pierwszej Rzeczypospolitej. Na Białorusi stanowiącej przed rozbiorami lwią część Wielkiego Księstwa Litewskiego kwitło polskie życie i rozwijała się nasza kultura.

Tagi: Białoruś,
Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej według ostatnich spisów powszechnych

Na terytorium Republiki Białoruskiej w 1999 roku został zrealizowany powszechny spis ludności. Był to pierwszy spis przeprowadzony w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych. Poprzedni miał miejsce w 1989 roku, czyli jeszcze w okresie istnienia Związku Sowieckiego. Dysponowanie dokumentacją tego spisu umożliwia przedstawienie sytuacji istniejącej współcześnie oraz daje możliwość porównywania aktualnych rezultatów do danych z czterech spisów powojennych (1959, 1970, 1979, 1989).

Tagi: Białoruś,

Republika Białoruś jest państwem unitarnym, położonym w centrum Europy, ze stolicą w Mińsku, ma wspólną granicę z Polską, państwami nadbałtyckimi, Rosją, i Ukrainą. W skład Republiki wchodzi sześć obwodów (województw): mińskie, grodzieńskie, brzeskie, witebskie, homelskie i mohylewskie. Terytorium państwa wynosi 207 tysięcy kilometrów kwadratowych, 10 milionów ludności, z których większa część (70%) mieszka w miastach, z tego 2 miliony w samym Mińsku.

Tagi: Białoruś,
Na terytorium Republiki Ukraińskiej został przeprowadzony w 2001 r. powszechny spis ludności. Poprzedni był zrealizowany jeszcze w okresie sowieckim w 1989 r. Minęło więc dwanaście lat brzemiennych w wydarzenia polityczne. W międzyczasie nastąpił rozpad ZSRR i powstała suwerenna Republika Ukraińska. 
Tagi: Ukraina,

Nie ma współcześnie uznawanej w stosunkach międzynarodowych definicji mniejszości. O ile prawo jednoznacznie określa, co rozumiemy przez obywatelstwo, o tyle narodowość jako stan świadomości jednostki, który wynika z identyfikacji z daną grupą etniczną trudno zdefiniować. Niemożliwe jest więc "zadekretowanie" tożsamości narodowej człowieka.

Tagi: Ukraina,

 Przynależność do jakiejś grupy - społecznej, czy narodowej jest podstawową potrzebą człowieka. W tej przynależności, identyfikacji z nią wyraża się społeczna natura jednostki. Jeżeli ktoś raz zakorzeni się w określonym środowisku, to trudno jest mu wejść w nową przestrzeń i porzucić pierwotną tożsamość dla nowej tożsamości.

Tagi: Ukraina,

Zdaniem księdza prof. Romana Dzwonkowskiego dwa wydarzenia wpłynęły na proces odradzania Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w okresie "pierestrojki". Pierwszym wydarzeniem jest przyjęcie przez Michiła Gorbaczowa w Moskwie, w 1988 roku sekretarza stanu, kardynała A. Casaroli, stojącego na czele delegacji Stolicy Apostolskiej przybyłej do Moskwy na obchody 1000-lecia chrztu Rusi.

Tagi: Ukraina,